Конзорцијум укључује BalCon Consulting (Мађарска), Управу НП Хортобађ (Мађарска) и Министарство за национални развој Мађарске, под вођством консултантске куће BalCon, која је изабрана као референтна за имплементацију овог пројекта.

О партнерима из конзорцијума:

BalCon Consulting

balconBalCon Consulting је независна мађарска консултантска кућа која пружа широк спектар свеобухватних консултантнских услуга на локалном и међународном плану клијентима из јавног и приватног сектора. Због географске, социјалне и економске сличности, које представљају својеврсну вредност и знање, BalCon Consulting своје пословање углавном усмерава на регион бивше Југославије (пре свега на Србију, Хрватску и Босну и Херцеговину), затим на Албанију и Румунију.

Компанију је 2010. године основала група веома искусних консултаната у области управљања. Компанија је поносна на широко професионално искуство својих запослених, како у националним, тако и у међународним пројектима, као и на широку домаћу и међународну мрежу контаката које омогућавају компанији BalCon да испуни висока очекивања које намеће тржиште.

BalCon Consulting је у највећој мери оријентисан на управљање међународим пројектима, а осим тога пружа услуге и у пословима припреме предлога и праћења пројеката, као и у области процене (праћење напредовања пројекта у смислу трошкова, коришћења ресурса, реализације активности, постизања резултата и управљања ризиком), затим у области управљања партнерством, пројектном и финансијском управљању, па чак и у пружању подршке у области канцеларијског управљања за време трајања пројекта. Она гарантује квалитет свог рада поштујући савремена начела управљања у ангажовању свих ресурса.

Компанија нуди читав спектар консултантских услуга за међународне пројекте, углавном пројеката под покровитељством Европске уније, Светске банке и других донатора. Поред знатних сопствених ресурса, компанија с поносом истиче богата и развијена партнерства и радно искуство са великим, признатим домаћим и међународним организацијама (као што су привредне коморе и индустрија, регионални истраживачки центри, национални паркови, регионалне и националне развојне агенције, релевантне институције / министарстава / руководећи органи и друга тела у области Натуре 2000, заштите животне средине, одрживог развоја, транспорта, регионалне политике и политике запошљавања.

Управа Националног парка Хортобађ

HNPПрви и досад највећи национални парк у Мађарској, Хортобађ, основан је 1973. године на површини од 52.000 хектара. Целокупно подручје парка предствља UNESCO резерват биосфере. Недавно је (2015.) подручје проширено на 80.000 хектара. Мочваре од међународног значаја покривају око једну трећину националног парка, и налазе се под заштитом Рамсарске конвенције, а целокупно подручје је и подручје од значаја за птице, као и заштићено подручје у оквиру Директиве о птицама и Директиве о стаништима. Подручје карактерише континентално заслањено земљиште типа солоњец и лес, панонске слане степе и мочваре (шифра 1530, Натура 2000), као и фрагменти панонских лесних степских пашњака (шифра: 6250) на вишим обронцима.

Упарвљање Парком, као и свим национално и међународно заштићеним подручјима северне мађарске низије (17% територије Мађарске) надлежност је Управе НП Хортобађ, чије седиште се налази у Дебрецену. Будући да је задужена за очување природе у свим овим подручјима, Управа НП Хортобађ има обавезу да процењује, чува, обнавља и унапређује природне вредности и статус ових подручја.

Управа НП Хортобађ припрема план управљања заштићеним подручјима и природним вредностима за које је надлежна. Управа НП спроводи план управљања уз истовремено вршење стручног и научног надзора над планом. На основу стеченог искуства, Управа врши измене плана како би се постигли циљеви очувања природе.

Управа НП Хортобађ има широк спектар активности на различитим пројектима очувања (LIFE и LIFE+, структурни фондови) и одржавања екотуризма у целом региону. Управа је надлежна за развој стратегија и процедура за ефикасну имплементацију пројеката, општу координацију и надзор над консултантским тимом, уз обезбеђивање благовременог, релевантног, висококвалитетног и координисаног доприноса процесу. Управа је у претходном периоду реализовала 36 пројеката, чија је укупна вредност 30 милиона евра.

Управа Националног парка Кишкуншаг

KNPDНационални парк Кишкуншаг представља комбинацију природне и етнографске баштине уткане у равнице Мађарске, нарочито подручја Алфелд.

Национални парк Кишкуншаг основан је 1975. године као други национални парк у Мађарској. Налази се између Дунава и Тисе. Подручје Кишкуншага, укључујући ии национални парк, настало је као резултат снажних геолошких процеса и веома је разноврсно. Углавном раван терен састоји се од различитих сегмената: највише од травнатих површина, затим пешчаних и заслањених  подручја, мочвара, влажних подручја, пашњака на плавном подручју. У централном делу између Дунава и Тисе, постоје делови са пешчаним насипима, а поред река налазе се шуме у плавном подручју, језера у меандрима, различити пашњаци у плавним подручјима, док се подаље од река налазе заслањена језера, пашњаци и мочваре.

На око 52.000 хектара НП Кишкуншаг налази се девет одвојених подручја. У подручју котлине Дунав-Тиса, поред девет делова националног парка, налазе се и три парка природе (у Пустанзеру, Мартелу и око Корошера), 10 заштићених подручја, као и приближно 130 хектара подручја Натура 2000.

Институција названа по парку – Управа НП Кишкуншаг –државна је агенција у склопу министарства, независно правно лице и централна буџетска институција која има сопствено управљање. Дужности Управе НП у складу са законом су следеће: управљање и контрола у животној средини и заштита природе; представљање, очување и одржавање заштићених подручја, подручја Натура 2000 и природних вредности; сарадња на очувању природне флоре и фауне која није декларисана као заштићено подручје; припема проглашења заштићеног подручја (планови управљања); старање о природи и дивљим биљкама и животињама; организација и контрола активности управе на очувању природе, организација истраживања; обезбеђивање управљања имовином у заштићеним подручјима и природним вредностима које представљају државну баштину; одржавање и управљање туристичким делатностима које промовишу очување природе и едукацију; повезивање истраживачких и образовних активности и рад ренџерске службе у области заштите природе. 

Национални парк Кишкуншаг има богато искуство у програмима прекограничне сарадње са Републиком Србијом. Између осталог, учествовао је у пројекту Управљање очувањем и праћење здравственог стања птица у оквиру Натура 2000 са ММЕ/BirdLife Мађарска, као водећи корисник у партнерству са Управом НП Кишкуншаг, Управом НП Корош-Марос, и Друштвом за проучавање и заштиту птица Војводине. Општи дугорочни циљ пројекта био је да се обезбеди повољан статус очувања станишта која су важна за циљне врсте птица. У Мађарској, циљеви су укључили промовисање доброг функционисања мреже Натура 2000, док је специфични циљ у Србији био припрема за одређивање ових подручја.

 Mинистартсво за национални развој, Мађарска

NFMМинистарство за национални развој Мађарске правни је наследник Националног центра за животну средину и енергетику (у даљем тексту: НЦЖСЕ).

Министарство за национални развој, као део Владе Мађарске, надлежно је за следеће послове:

  • транспорт • политику енергетике • рударство • поштански саобраћај • аудио-визуелну политику • политику информационих технологија • имплементацију инфраструктуре информационих технологија у државној управи • електронске комуникације • развој политике која није у вези са коришћењем средстава ЕУ • управљање развојним фондовима, контрола и праћење • регионални развој • истраживање свемира • управљање јавном имовином • управљање државним средствима • водоснабдевање и комуналне делатности • одређивање накнаде за управљање отпадом.

Пројекти којима управља Секретаријат заменика укључују обнову станишта, укључујући и станишта Натуре 2000, инфраструктурни развој у вези са управљањем сматништима, ублажавање штетних утицаја околних објеката (као што су путеви, пруге и електрични водови), обнављање историјских и ботаничких башти, као и развој мреже шумарских школа.

Секретаријат заменика ради углавном заједно са националним парковима као и са локалном влашћу, невладиним организацијама и образовним институцијама. Задужен је такође и за стручни садржај пројеката кроз успостављање одговарајућих метода за процену, пратећу финансијску и стручну подршку, праћење и контролу пројеката, и за послове јавних набавки.

У следећем финансијском периоду, подршка истим циљевима је у извесној мери мања, али је истог опсега. Комуникација од значаја за Натуру 2000 све је пожељнија након успостављања основе, па се сходно томе тражи посвећивање релативно великих износа субвенција управо овој теми.