Увод у Пројекат

Овај пројекат који се финансира из програма ЕУ ИПА 2012 има за циљ да помогне органима за заштиту природе у Србији да на што бољи начин заштите јединствени биодиверзитет Србије.

Пројекат ће у наредних 24 месеца помоћи Србији у унапређењу актуелног програма у оквиру којег се врши идентификација и мапирање подручја од значаја за заштиту природе. Предвиђено је да се као пилот активност оквиру пројекта изврши мапирање најмање 15.000 хектара уз помоћ базе података Натура 2000. Изабрана подручја ће у будућности бити представљена за потенцијално укључење у мрежу ЕУ Натура 2000.

Поред тога, пројектом ће се успоставити основа за управљање потенцијалним подручјима Натура 2000 у складу са политиком ЕУ у области заштите шрироде и показаће се како се њихова реализација може финансирати делом из финансијских инструмената ЕУ.

Пројекат има два главна корисника резултата, а то су Министарство пољопривреде и заштите животне средине (линк за интернет страницу Министарства) и Завод за заштиту природе Србије (линк за интернет страницу Завода). Поред њих, у пројекат ће се укључити многобројни научници из ЕУ, региона и Србије, уз остваривање дијалога са јавним и приватним власницима земљишта на којем ће се реализовати активности из пројекта.

Планирана је и свеобухватна кампања подизања свести у циљу иноформисања свих заинтересованих страна о Натури 2000 уопштено, као и о циљевима и активностима пројекта.

Реализацијом овог пројекта корисници ће добити релевантну и корисну подршку за успостављање мреже Натура 2000 у Србији, ојачаће капацитете за имплементацију политика и прописа ЕУ у области заштите природе што представља предуслов за стицање статуса државе чланице ЕУ.

Припрема и успостављање Натуре 2000 у Србији ће обезбедити идентификацију свих станишта и врста у земљи које треба ставити под посебан режим заштите у средњорочном периоду, док се у дугорочном планира управљање тим стаништима и врстама у циљу обезбеђења доброг статуса очувања у складу са стандардима ЕУ.